a) Bilimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal araştırmalar için her çeşit tesis, işletme şirket kurmak, satın almak, geliştirmek ve işletmek,
b) Yerli ve yabancı kamu ve özel kuruluşların araştırma, inceleme, bilimsel görüş, iş değerlendirmesi ve organizasyonu hakkındaki taleplerini karşılamak gerektiğinde bu kuruluşlarla işbirliği yapmak,
c) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılımı sağlamak, balo-temsil, gösteriler, geziler, eğitici ve öğretici kurslar düzenlemek, başka kişi ya da kuruluşlarca düzenlenecek sempozyum, seminer, panel, birifing vs, toplantılara katılımı sağlamak,
ç) Araştırma ve uygulamalar için gerekli görülen araç gereç makine, alet, cihaz, ilaç ve hammaddeyi yurt içinden veya yurt dışından kiralamak veya satın almak,
d) Basılı ve elektronik yayınlar ve benzerlerini satın almak, yazdırmak ve hazırlatmak, kiralamak ve abone olmak, yükseköğretim öğrencilerinin ve akademisyenlerin kullanımına sunmak,
e) Yasaların öngördüğü her nevi eğitim ve öğretim, kültür tesisleri, kurmak için gerekli yatırımları gerçekleştirmek, işletmeler kurmak ve işletmek, için gerekli girişimlerde bulunmak,
f) Başarılı yükseköğretim öğrencilerine burslar vermek, öğrenci yurtları açmak,
g) Araştırmacıların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine, araştırma ve incelemeler yapmasına yardımcı olmak, burslar sağlamak veya vermek, yapılan çalışmaları ödüllendirmek
ğ) Gerektiğinde vakıf desteği ile kurulmuş araştırma kurumlarının araştırma sonuçlarını pazarlamak, patentini almak, pratiğe aktarımını sağlamak,
h) Vakfın mali olanakları oranında, uygun yerlerde dinlenme tesisleri ve misafirhaneler kurmak için gayri menkuller, spor tesisleri satın almak, satmak, inşaat yapmak ve yaptırmak, kiralamak, Vakıf lehine ayni hak tesis etmek,
ı) İlkokul, Ortaokul, Lise, Kreş ve gündüz bakım evi açmak,
i) Vakfa gelir temin edilmesi ve vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için diğer faaliyetlerde bulunmak, gayrimenkul almak, tesisler kurmak, inşaa ettirmek, devlet, şirket tahvilleri veya hisse senetleri, hazine bonoları ve sair menkul kıymetler almak ve satmak. Holdinglere, limited ve anonim şirketlere iştirak etmek, kendi bünyesinde şirketler ve işletmeler kurmak; her türlü acente ve bayilik açmak ve ithalat ihracat yapmak, ticari mümessillikler kurmak, taahhüt ve komisyonculuk hizmetleri vermek, danışmanlık hizmeti vermek,
j) Tarımsal teknoloji, sanayi ve diğer ekonomik potansiyeli yüksek ar-ge çalışmalarını desteklemek,
k) Vakfın amacına ulaşması için gerekli yasal izinler alınmak suretiyle taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal varlığına, bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmak ve sahip olduklarını satmak, devir ve ferağ etmek, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarf etmek, Vakfın mal varlığına dahil olanları bir veya bir çok defa yatırımda kullanmak, Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydı ile yabancı benzer amaçlı kuruluş ve vakıflardan yardım almak, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmek,
l) Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almak, taşınır ve taşınmaz mallar rehin göstermek, vesair teminat gösterilmesine vakıf gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesisleri kurmak ve işletmek, Faaliyetlerini yürütür.

Vakıf; amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı lüzümlu, bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işletmeleri icraya izinli ve yetkilidir. Ancak vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 4721 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.